8 x tip på Ottos farfars side Mads Sørensens forældre:
 

Søren Christensen
*født omkring 1530 i Sparkær, Nørre Borris sogn, Fjends Herred, Viborg amt

† død efter 27/8 1618 i Graasand, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt
Søn af Christen Christensen og ??
∞ gift med Ane Jensdatter

Anne Jensdatter
*født omkring 1540 på Gimsinggaard, Gimsing sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt

† død efter 1580 i Haderup sogn, Ginding Herred, Ringkøbing amt
∞ gift med Søren Christensen omkring 1557
Datter af Jens Pedersen (Kalf) og Edel Andersdatter

Børn:

Jep Sørensen
* født 1560 Høstrup, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt,
† død efter 1625 i Høstrup, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt.
∞ gift med ?
hans barn:
Karen Jacobsdatter
* født ca. 1590 i Høstrup, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt. † død efter 1651.
Peder Sørensen
* født 1562 Høstrup, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt,
† død efter 1611
Jens Sørensen
* født 1564 Høstrup, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt,
† død efter 1610 i Høstrup, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt.
Anders Sørensen
* født ca i 1566 i Høstrup, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt,
† død efter 1610 i Høstrup, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt
Laurids Sørensen
* født ca i 1568 i Høstrup, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt,
† død 1610 i Høstrup, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt
Morten Sørensen
* født ca i 1570 i Høstrup, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt,
† død efter 1613 i Graasand, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt
?? Sørensdatter
* født ca i 1575 i Høstrup, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt,
† død efter 1596 i Graasand, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt
∞ gift med Jens Eriksen
Mads Sørensen (i vores slægt)
*Født 1580 i Høstrup, Haderup sogn, Ginding Herred, Ringkøbing amt.
† omkring 1653 i Graasand, Haderup sogn, Ginding Herred, Ringkøbing amt (73 år)
∞ gift d. ? omkring år 1618 med N.N. Jensdatter
Stilling: Gårdejer i Graasand
Christen Sørensen
* født ca 1582 i Høstrup, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt,
† død i 1647 i Høstrup, Haderup sogn, Ginding herred, Ringkøbing amt

Note:
Ved giftemålet med Søren Christensen ser det ud som om at Ane Jensdatter har giftet sig under sin stand da hendes far var adelig. Hendes far har dog sikkert alligevel fundet at det var et udemærket parti idet han jo selv tilhøret den fattige lavadel, mens Søren var var herredfogedsøn og ret velstående


Omkring 1560 hvor Søren var omkring 30 år boede han i Høstrup, Haderup sogn, Ginding Herred, Ringkøbing amt

Da Ane Jensdatter morfar Anders Jepsen i 1557 døde udbrød der alvorlige og langvarige arvestridigheder mellem kongen og arvingerne, blandt hvilke Søren Christensen, der optrådte på sin svigermors vegne.
Grundet til disse stridigheder var det at Anders Jepsen enten havde deltaget i oprøret under Grevens fejde eller ikke havde kunne bevise sin uskyld og derfor havde forbrudt sit gods til kronen. Han havde dog midlertidigt holdt en del godt skjult og dette kom nu frem under sit skriftet.
Der blev afsagt en dom derom og man måtte betale penge for at få love til at beholde dette gods, hvordan de efterladte ejendomme blev fordelt vides ikke men Søren Christensen fik gården Graasand i Haderup sogn og en gård i Hostrup hvor han selv boede og som lå ca. 15 km fra hans fødeby Sparkær og hvor omgivelserne ikke var så øde og triste som Graasands. Da Anders Jepsen´s hustru nogle år senere døde, gjorde Søren Christensen krav på mere gods end der kunne tilkomme ham, hvilket gav anledning til en proces som han også tabte
Først i 1585 faldt der dom over om at engene atter skulle tilhøre bønderne i Karup
Sandsynligvis overlod Søren Christensen allerede omkring 1600 det meste af sin ret store gård i Høstrup til nogle af sine sønner og i 1611 fik de hele gården hvorefter Søren Christensen i 1613 sammen med sønnerne Mads og Morten flyttede over på gården Graasand. I den ene halvdel boede Jens Eriksen som sandsynligvis har været gift med en datter til Søren og Ane. I Lundenæs Lens jordebog fra 1614 nævnes Søren Christensen på den ene halvpart hvor han ejede bondeskylden som svarede til hans årlige afgifter på "2 groter ledning" (?), 1 pund smør, 1 får og 6 hestes gæsteri.
I sine sidste år blev Søren Christensen dog uden egen skyld indviklet i to processer, han må havde været omkring 76 år og i den omstændighed at han trods sin alder har haft kræfter nok til at foretager den besværlige rejse til og fra Herredstinget sam at han har kunnet udholde at overvære de langvarige forhør tyder på at han har været en mand som var enestående troværdig. I den ene af disse processer som angik en strid om ejendomsretten til en gammel selvejergård i Haderup optrådte Søren Christensen som vidne hvor han i den anden proces , som var en erstatningssag, var eb af de fire synsmænd og formand for nævnte, idet han skulle lede synsforretningen og give en skriftlig beretning derom til retten Selve synsforretningen blev foretaget d. 27/8 1618 og det er sidste gang Søren Christensen navn nævnes så man må antage at han dør kort tid efter.

 

Note:
Landsbyen Høstrup ligger i den nordlige del as sognet tæt ved Skive å ikke lang fra den gamle Viborg-Holstebro landevej og tæt på Haderup by gården i Hostrup var altså meget bedre beliggende end den ensomme gård Gråsand i den sydlige del af sognet, hvor den hen mod nord, vest og syd var omgivet ad store hede, mose og kærstrækninger.
hvoraf det meste lå til Lundenæs slot, Kaldes Simmelkær og i flere hundrede år bevaret som kongeligt jagt distrikt
I 1553 blev det taget sun over hele arealet som viste sig at være 8 km langt, på engene kunne der avles 400 læs hø.
d. 16 juli 1573 udstedtes der kongelig befaling om at bønderne i Karup havde haft noget engbjerring i Simmelkær da der en tid havde været dem frakommen og nu brugtes under en "bygge", men da denne (som må være Gråsand) var bønderne i Karup i trængsel og kongens vildtbane og jagt var en forhindring og skade så skulle engene lægges til Karup, hvis bønder så til gengæld skulle svare bonden hans indfæstning og Langgilde til Lensmanden.

Sandsynligvis havde Søren Christensen ved den tid overtaget Gråsand og den forannævnte bonde må være ham. Det ser dog ud til at han beholdte engene til 1585 først der faldt der dom om at de skulle tilbage til bønderne i Karup.

(note afgift, som en fæster måtte betale for at overtage en fæsteejendom. Betalingen kunne finde sted i penge og/eller i naturalier, fx øksne. Størrelsen af denne afgift kunne afhænge af mange forhold, således ejendommens tilstand (hvis ejendommen var i ringe stand kunne indfæstningsafgiften mindskes eller helt udelades, og i visse tilfælde blev der nærmest betalt "negativ indfæstning", idet godsejeren stillede materialer til rådighed for fæsteren til at instandsætte en forfalden gård, ligesom denne kunne få indskud i form af korn og husdyr samt fritagelse for landgilde og hoveri i en årrække)[2], gårdens brugsværdi (forventede udbytte af driften) eventuelle forpligtelser i forhold til tidligere fæstere (fx forsørgelse af en tidligere fæsters enke og/eller børn), den tidligere fæsters eventuelle gæld, samt almindelige konjunkturer.[4] Vilkårene måtte lettes, når konjunkturerne var vanskelige, og det var svært at finde en egnet fæster fx efter en krig eller epidemi eller vis ejendommen var misligholdt af den tidligere fæster, men kunne strammes, når konjunkturerne var gode og gården var i god stand Ikke kun gårdfæstere men også husfæstere måtte betale indfæstning. ) og betale Landgilde
( note: Landgilde var den ydelse, som en fæstebonde årligt skulle give jordejeren som betaling for brugen af fæstegårdens bygninger og jord. De enkelte bestanddele af denne landgilde blev kaldt persiller. Landgilden kunne bestå af både afgrøder og husdyr.

Note:
(Lundenæs Borgbanke Skjern Ådalens mest imponerende borganlæg udgøres af Lundenæs Voldsted, opbygget med hovedborg på 50 x 24 m, der hæver sig fire m over dc omgivende enge ligger mellem Stovstrupvej engvej og Anumvej nord for Skjern

 

Kilde:
En Selvejerslægt fra Hammerum herred - om Mads Christensen, født 1806, og hustru Maren Rasmusdatter (af Hagelskjær-slægten) deres forfædre og efterkommere

                              Sparkær                                                                   Gråsand

 Sparkær ViborgGråsand kort
                         Fjends herred:
Fjends Herred                         Haderup og Høstrup