6xtip på Ottos farfars side - Maren Christensdatter (Bredvig) forældre:

Christen Jensen (Graasand)

*Født omkring 1615 i Over Simmelkjær, Ørre sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt.
† Død ca. 1680 i Over Simmelkær (65år) Simmelkær, Ørre sogn, Hannerun herred, Ringkøbing amt
søn af : Jens Eriksen (vides ikke med sikkerhed) og en datter af Søren Christensen som også boede på Graasand
(dette vides ikke med sikkerhed)
Beskæftigelse: Gårdmand i Over Simmelkær
∞ gift omkring 1650 med Kirsten Jensen f. Madsdatter

Der er en vis usikkerhed om hvem Christen Jensen er men mest sandsynligt er det Christen Jensen (Gråsand), der en tid boede i Neder Feldborg, (nord for Sunds) og som nævnes som Voldgiftmand i 1648 og 1649.
I en proces mellem Søren Jepsen i Graasand og beboerne i Barslund.
Da han bliver kaldt Graasand, kan man næsten med sikkerhed gå ud fra at han er kommet fra en gård.

Christen havde sammen med sin svoger (Christen Madsen og hans hustru) fæstnet deres gård af Fru Anne Rammel, men selv om de var fæstere betragtes de selv som selvejer da de ejede bondeskyld af gården Vester Visstorp i Haderup.
Mange af Christen Jensen´s børn blev selv selvejer eller blev gift med selvejer.
Christen Jensen var en velhavende mand på et tidspunkt vist i 1678 betalte han i Kvæg og Kopskat:
5 Rdlr, 2 M, 10 Sk, hvilket var langt mere end hvad sognets øvrige bønder betalte og halvdelen af hvad Herremanden på Hovedgården Ørregård måtte betale.
Han var vist også en driftig bonde da han på et tidspunkt havde en større besætning bla. Med 1 Hest, 1 Hoppe, 2 kalve, 1 Svin m.fl. hvilket var betydelig mere end det var almindeligt selv på stører gårde.
Christen Jensen blev omkring 65 år han må være død i tiden mellem 1678 og 1681 idet Kirsten nævnes som enke i 1682.

Note:
Bonde-skyld, en. (jur., foræld.) værdien af en Bondegård m. fradrag af herlighedens værd som den afgift, som fæsteren svarede ejeren heraf
Note:
Kopskatten var meget udbredt fra middelalderen, især kendt fra de mange ekstraskatter i 1600 og 1700-tallet. En hovedskat blev første gang pålagt i 1660. I forbindelse med Skånske Krig blev pålagt en kop-, kvæg- og rentepengeskat i 1678. Nye kopskatter ofte kombinerede med kvæg- og ildstedsskatter blev pålagt næsten hvert år: 1682-92 og 1704-05.
Store Nordiske Krig udløste en kop- og hesteskat i 1711,
• i 1743 kom en kombineret formue- og indtægts-, kop-, heste- og luksusskat,
• i 1757 udvidet med en hartkorns- og rangskat, der blev udskrevet en månedlig kopskat fra 23. septem-ber 1762 til 1812 på alle indbyggere over 12 år på én rigsdaler, dog blev den for de fattigste pålignet de mere velhavende i sognet.[1]
Kopskatten er en regressiv skat. Dvs. at den procentdel af indkomsten, man betaler, er mindre jo mere man tjener.

Kirsten Jensen f. Madsdatter

*født omkring 1625 i Gråsand, Haderup sogn , Ginding herred, Ringkøbing amt
† død omkring 1699 (74 år) i Over Simmelkær. Ørre sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt
Datter af Mads Sørensen og N.N. Jensdatter
∞ Gift 1 gang før 1660 med Christen Jensen (i vores slægt)
∞ Gift 2. gang omkring 1681 med Morten Jensen

Hun overlevede sin første mand Christen i 19 år og en tid efter hans død giftede hun sig med
Morten Jensen fra Over Simmelkær
Efter Kirstens død i 1699 udstedte hendes arvinger arveafkald til svigersønnen Jep Andersen og dette arveafkald slutter:
"og eftersom vi er til Tak velfornøjet og betalt, saa takker vi vores kjære Svoger, forskrevne Jep Andersen og vores Kjære Søster Maren Christensdatter, godt for god Rigtighed i alle maader og kjendes ingen ydermere Lod eller Del at have forskrevne Bo enten selv at bruge eller og at sælges af afhaendes imellem os søskende for hvilken forskrevne arvelodder og rigtige betaling vi hermed giver forskrevne Jep Andersen, hans hustru og deres arvinger for os og vores arvinger et fast og fuldkommen og uigenkaldelig afkald i alle maader, hvorefter berørte Jep Andersen var Tingsvidne begærdes"

Børn:
 

Maren Christensdatter (Bredvig) (indgår i vores slægt)
Født: Omkring 1665 i Over Simmelkær, Simmelkær sogn, Hammerum herred, Ringkøbing amt
Død: 13 Maj 1740 i Over Simmelkær begravet på Ørre Kirkegård
Stilling: Gårdmandskone i Over Simmelkær
Note
∞ gift 1 gang med Jeppe Andersen (Jep Bredvig) , i Ørre sogn i slutningen af 1600 tallet ,
† død efter 1700 i Ørre. (Han er selvejergårdmand i Over Simmelkær)
∞ gift 2 gang med Thomas Clausen før 1709 (indgår i vores slægt)
Laurids Christensen
Født: Omkring 1670 i Over Simmelkær, Simmelkær sogn, Ringkøbing amt
Død: Omkring 1722 i Bjødstrup, Gjellerup sogn
Stilling: Gårdejer i Bjødstrup

 

Der var ingen børn efter Kirsten Madsdatter og Morten Jensen

Fra bogens af JENS ABILDTRUP SELVEJERSLÆGTEN BJØDSTRUP i 1380 -1740
CHRISTEN JENSEN
Født ca. 1615, død ca. 1680. Paa Mandssiden kan Slægten Bjødstrup ikke med Sikkerhed føres længere tilbage end til Christen Jensen, som boede i Over Simmelkjær i Ørre Sogn i Aarene 1664 til sin Død ca. 1680. Han kan maaske være identisk med den Christen Jensen, som boede i Vistorp i Haderup Sogn i Tiden 1646-51, og er i saa Fald rimeligvis en Søn af den Jens Nielsen, som før ham boede i samme Gaard, men dette er Gætteværk. Mere sand-synligt er det, at Christen Jensen fra Over Simmelkjær er den samme, som den Christen Jensen Graasand, der cn Tid boede i Neder Feldborg, og som 1648 og 1649 nævnes som Voldgiftsmand i den Proces, som vi foran har hørt blev ført mellem Søren Jepsen i Graasand og Beboerne i Barslund. Da han førte Til42 navnet Graasand, kan vi næ-sten med Sikkerhed gaa ud fra, at han er kommen fra den Gaard og er Søn af den Jens Eriksen, som boede her ca. 1600, og om hvem vi formodede, at han var gift med en Datter af Søren Christensen i samme Gaard; men hvis saa er, maa Christen Jensen og Kirsten Madsdatter være Søskendebørn, hvad udmærket kan være Tilfældet, og det, at de er opvokset i samme Gaard, taler stærkt for, at vi her er inde paa det rigtige Spor. Det er altsaa denne Christen Jensen fra Simmelkjær, hvad enten han nu er fra det ene eller det andet Sted, som er Stamfader til Slægten Bjødstrup, og som blev gift med Kirsten Madsdatter, en Datter af Mads Sørensen i Graasand, og derved førte Slægten videre. Men foruden Christen Jensen og hans Hustru bor denne sidstes Broder, Christen Madsen og hans Hustru ogsaa i den samme Gaard i Over Simmelkjær, saaledes at de bor hver i sin Halvdel. De to Svogre havde fæstet deres Gaard af velb. Frue Anne Rummel; men selv om de var Fæstere, betragtedes de alligevel som Selvejere, da de ejede Bondeskyld af Gaarden Vester Vistorp i Haderup. Det er interessant at se, at mange af Christen Jensens Børn enten blev Selvejere eller gift med Selvejere.
Christen Jensen var en velhavende Mand. 1678 betalte han i Kvæg- og Kopskat 5 Rdlr. 2 M., 10 Sk., hvilket var langt mere, end hvad Sognets øvrige Bønder svarede, og Halvdelen af, hvad Herremanden paa Hovedgaarden Ørregaard maatte betale. Han har vist ogsaa været en driftig Bonde. Derpaa tyder den store Besætning. Paa det Tidspunkt havde han en Besætning'paa: 1 Hest, 1 Hoppe, 4 Øksen, 2 Kalve, 6 Faar, 1 Svin og 1 Bitræ, hvilket var betydeligt mere, end der var almindeligt, selv paa større Bøn-dergaarde. Det vilde ikke have været urimeligt, om han f. Eks. har været Delefoged eller Fuldmægtig hos en af Egnens Herremænd. Christen Jensen blev næppe nogen gammel Mand. Han maa være død i Tiden mellem 1678 og 1681 ;45 thi sidstnævnte Aar nævnes Kirsten i Over Simmelkjær, og 1682 nævnes hun som Enken Kirsten Madsdatter i Over Simmelkjær; men da er Gaardens 43 Besætning blevet mindre; den er paa 2 Hopper, 2 Køer, 1 Ungnød, 1 Svin. Enken Kirsten Madsdatter overlevede sin Mand i ca. 20 Aar, men en Tid efter hans Død giftede hun sig igen med en Mand i Over Simmelkjær ved Navn Morten Jensen. Han døde 1698 og efterlod sig en Søn af 1. Ægteskab, Peder Mortensen, som boede i Neder Simmelkjær. Den 12. Marts dette Aar var denne paa Hammerum Herreds-ting, hvor hans ældste Stedbroder, Christen Christensen i St. Stoubæk i Aulum Sogn udbetalte ham den Arv, han kunde tilkomme efter sin afdøde Fader. Det Afkaldsbrev,40 han gav sine Stedsøskende, lød saaledes: »For Retten fremkom Peder Mortensen, boende i Neder Simmelkjær, gav til kjende og vedstod her i Dag for Dom og Ret at have annammet, opbaaret og bekommet den Arvelod, han efter hans salige Fader, Morten Jepsen, som boede og døde i Over Simmelkjær, var tilfalden og ham kunde tilkomme, det være sig ved hvad Navn, det nævnes kan, saa han intet af nogen vedkommende myndige eller umyndige haver at fordre i nogen Maadc, men takker enhver godt og særdeles Christen Christensen i St. Stoubæk i Aulum Sogn, som her i Dag paa egne og samtlige sine Sø-skendes Vegne tilstede mødte, og i Haand tog de hverandre, lovede hinanden for al videre Tilkrav og Tiltale fri og skadesløs for ovcrbcmeldte Arvelod i alle Maadcr, og gav forbemcldtc Peder Mortensen, Christen Christensen og hans Søskende herved et fuldkommen bestandigt og nøjagtigt Afkald for sig og sine Arvinger, dem og deres Arvin-ger i alle Maadcr, hvorefter Christen Christensen paa egne og sine Søskendes Vegne var Tingsvinde begærendes.« Først 1699 døde Christen Jensens Enke.
Hun maa have været ret gammel. Jep Andersen, som boede i Over Sim-melkjær, var gift med en af Christen Jensens Døtre, nemlig
Maren Christensdatter, og det er rimeligt, at de efter Stedfaderens, Morten Jepsens, Død har overtaget hendes gamle Fødegaard. Da nu Moderen var død, blev det naturligvis Svigersønnen Jep Andersen, der kom til at ordne alt vedrørende Begravelsen og Arven efter hende. Da hver af Børnene havde faaet deres Arvelod, gav de et skriftligt Afkald paa, at de havde modtaget den dem tilfald-ne Arv af deres Svoger og kunde ikke yderligere gøre Krav paa noget. Dette Afkald47 blev læst og paaskrevet og indført i Hammerum Herreds Tingbog for 11. Marts 1699, og det lyder saaledes: 44 »Saa som vi underskrevne, nemlig Christen Christensen i Stoubæk paa sin egen og sin Broder og Myndling Peder Christensens Vegne i hans Fraværelse. Saa og Mads Christensen i Sneptrup paa sin egen Vegne, iligemaade Jens Christensen i Øster Hogild paa sin egen. Vegne tillige med Lavrids Christensen paa sin egen Vegne, saa og Thomas Thomsen i Gclleruplund paa sin Hustru, Ellen Christensdatters Vegne. Niels Andersen i Fastrup paa sin Hustru, Boel Christendatters, Vegne og Lavrids Ifverscn i Bjørnkær i Sevel paa sin Hustru, Karen Christensdatters, Vegne samtlig kjendes og gør vitterligt for alle, at vores kjære Svoger Jep Andersen i Over Simmelkjær og hans Hustru, vores kjære Soster Maren Christensdatter, haver fornøjet og betalt os samtlig for al den Arvelod og Arvepart, som vi arveligen tilfalde kunde, baade efter vores kjære sal. Fader, Christen Jensen, og vores kjære sal. Moder, Kirsten Madsdatter, som begge boede og døde i Over Simmelkjær, og haver derfor fornøjet os med rede Penge, nemlig hundrede Sletdaler, som vores kjære salig Moder i hendes yderste haver i vores samtlige Paahor givet os, og vi — formedelst Hosbondens Restantz og Gaardens Brøstfældighed — derimod var tilfreds og fornøjet. Af hvilke Penge hver Broder tilkommer 15 Sletdaler, 14 Skilling, 9 Penning og hver Søster 7 Sletdaler 2 Mark l i 1/« Penning, mens vor kjære Broder, Peder Christensens, Anpart af samme Penge annammer vores Broder, Christen Stoubæk, til sig, som er 15 Sletdaler 14 Skilling, af hvilken Sum maa fradrages til Renter af de Penge, som Laurids Christensen har forstrakt [ham med] i København, og er siden Laurids Christensen igen betalt, nemlig 10 Mark danske, bliver saa igen hos Christen Stoubæk bestaaende til Peder Christensens Arvelod Penge 12 Sletdaler 2 Mark 14 Skilling, for hvilke bemeldte Penge Christen Christensen, som er hans rette Formynder, lover og tilforpligter sig og sine Arvinger at holde han-noni og hans Arvinger til Gode og som Peder Christensen dertil uden Skade og skadesløs i alle optænkelige Maader efter Loven. Og eftersom vi er til Tak velfornøjet og betalt, saa takker vi vores kjære Svoger, forskrevne Jep An-dersen, og vores kjære Søster, Maren Christensdatter, godt for god Rigtighed i alle Maader og kjendes /ordi ingen ydermere Lod eller Del at have til forskrevne Bo enten efter Fader eller efter Moder, uden den Bondeskyld i Vis-torp, hvilke vi samtlig haver samtykt enten selv at bruge eller og at sælges og afhændes imellem os Søskende, for hvilke forskrevne Arvelodder og rigtig Betaling vi hermed giver forskrevne Jep Andersen, hans Hustru og deres Arvinger for os og vores Avinger et fast og fuldkommen og uigenkaldelig Afkald i alle Maader, hvorefter berørte Jep Andersen var Tingsvinde begærendes.« Selv om Christen Jensens og hans Hustru Kirsten Madsdatters Børn lige foran er omtalt i et Arveafkald, nævnes de her igen for en Ordens Skyld: 45 1. Christen Christensen, boede 1699 i St. Stoubæk i Aulum Sogn. Var Fuldmægtig for en eller flere af Egnens Herremænd. 2. Peder Christensen, der 1699 var fraværende under Skiftet. 3. Mads Christensen, nævnes 1699 som boende i Sneptrup i Ørre Sogn. 4. Jens Christensen, nævnes 1699 som Selvejer i Øster Høgild, Rind Sogn. 5. Lavrids Christensen, nævnes 1702 som Ejer af to Gaarde i Bjødstrup. Det er denne Mand, som fortsætter vor Slægtslinie, gift med Mette Pedersdatter, Datter af Delefoged Peder Jørgensen i Bjødstrup. 6. Ellen Christensdatter, gift med Selvejer Thomas Thomsen i Gelleruplund. 7. Boel Christensdatter, gift med Selvejer Niels Andersen i Fastrup i Gellerup. 8. Karen Christensdat-ter, gift med Lavrids Iversen i Bjørnkjær, Sevel. 9. Maren Christensdatter, gift med Jep Andersen i Over Simmelk-jær. Den Bondeskyld, som ovennævnte Børn arvede, havde deres Moder, Kirsten Madsdatter, faaet af Vester Vistorp som Arv efter hendes Fader, Mads Sørensen i Graasand, der havde været Ejer eller Medejer af den.