12 x tip på Ottos fars side  ?? Poulsdatters forældre:

Poul Byrialsen
*født omkring 1450 i Glerup, Vesterbølle, Rinds herred, Viborg amt

† død i 1532 i Mariager, Mariager Købstad, Onsild herred, Randers amt
∞ gift 1 gang før 1481 med Inger/ Ingierd Mortensdatter (Fru Inger i Suldrup) – hendes forældre kendes ikke 
hun blev *født omkring 1460, † død omkring 1496 i Roumlund, Roum, Rind, Viborg

∞ gift 2 gang med Maren Andersdatter ( i vores slægt)
Søn af : Byrial Pedersen og ?
Stilling: Adlet i 1492, Sandemand

Bror til Morten Byrialsen og Jens Byrialsen

Maren Andersdatter
*født omkring 1475

† død før 1541 i Hejring, Klejtrup sogn, Rinds herred
∞ gift med Poul Byrialsen efter 1496

datter af: ? og ?

Børn:
Pouls børn Inger Mortensdatter:

?? Poulsdatter
*født omkring 1481 i Roumlund, Roum, Rinds herred, Viborg amt
† død efter 1532 i Fjeldsø, Fjeldsø, Rinds herred, Viborg amt
Bodil Poulsdatter
*født omkring 1483 i Roumlund, Roum, Rinds herred, Viborg amt
† død efter 1532 i Møldrupgaard, Roum, Rinds herred, Viborg amt
?? Poulsdatter
*født omkring 1485 i Roumlund, Roum, Rinds herred, Viborg amt
† død efter 1554 i Hvidding, Vorning sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt
?? Poulsdatter
*født omkring 1487 i Roumlund, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt
† død efter 1532 i Torup
?? Poulsdatter
*født omkring 1489 i Roumlund, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt
† død efter 1532 i Vesterris, Bislev sogn, Hornum herred, Ålborg amt
?? Poulsdatter
*født omkring 1491 i Roumlund, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt
† død efter 1532 i Bjerring, Bjerring sogn, Middelsom herred, Viborg amt
?? Poulsdatter
*født omkring 1493 i Roumlund, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt
† død efter 1532 i Ålestrup, Øster Bølle sogn, Rinds herred, Viborg amt
?? Poulsdatter
*født omkring 1495 i Roumlund, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt
† død efter 1532 i Ålestrup, Øster Bølle sogn, Rinds herred, Viborg amt

Se mere i notat
Poul og Marens børn:
Anders Poulsen

*født omkring 1498 i Roumlund, Roum, Rinds herred, Viborg amt
† død efter 15-2 1557 i Roumlund, Roum, Rinds herred, Viborg amt
∞ gift med ?? Knudsdatter Steen, hun *født omkring 1492,† død efter 1530 i Roumlund, Roum, Rinds herred, Viborg amt
deres børn:
Kirstine Andersdatter ∞ gift 1. gang med Niels Andersen, ∞ gift 2. gang med Jens Bang

Niels Poulsen
*født omkring 1500
† død efter 1545 i Havgaard, Vester Bjerregrav, Rinds herred, Viborg amt
∞ gift før 1545 med Bendicht Stien, hun *født omkring 1500
deres børn:
Pors Nielsen Børialsen * født omkring 1530.† død efter 1587∞ gift med Maren Andersdatter

?? Poulsdatter
*født omkring 1502 i Roumlund, Roum, Rinds herred, Viborg amt
† død efter 1545 i Nørbæk (Beg, Nørbæk sogn, Sønderlyng herred, Viborg amt
∞ gift med Iver Andersen Blik (i vores slægt)

Note:
I 1532 befalede kongen adelsmænd at afgøre en strid mellem Christen Jensen i Fjelsø, Niels Jensen i Møldrup, Las Schiønning i Hvidding, Niels Andersen i Torup, Jens Christensen i Vesterris, Erik Lassen i Bjerring, Peder Bygom og Christen Jensen i Aalestrup på den ene side og Maren, Poul Byrialsens enke, og lavværge, sønnen Anders Poulsen i Lund, på den anden side angående deres hustruers fædrene og mødrende "penning, bode i løssz ør och boo pendinge, rørindis och vrørindis godz", som skulle være tilfaldet dem efter Inger (Inger Mortensdatter, Poul Byrialsens første hustru), som boede i Lund og Poul Byrialsen. Ligeledes havde de tiltale mod Maren angående noget jordegods og møller, som Poul Byrialsen uretsmæssigt skulle have solgt eller pantsat så det ikke blev til deres fordel. De mente, at der var begået arvesvig.
Men samme år (1532) må Poul Byrialsen være død for Maren nævnes som hans enke og bosat i Hejring i Klejtrup sogn samme år, da hendes steddøtres mænd krævede arv af hende.
Maren Andersdatter nævnes 1532 som enke i Hejring, men var død før 1541

Poul Byrialsen nævnes første gang - uden angiven bopæl - i et tingsvidne af Rinds herreds ting 1475, både som sandemand og vidne
Poul nævnes tidligst i et dokument af 29. august 1491, hvori han sammen med sine brødre Poul Byrialsen i Lund i Roum sogn, og Jens Byrialsen i Glerup, optrådte som sandemænd og i fællesskab med herredsfoged Niels Poulsen i Rinds herred foranledige udstedt et 24 mands vidne om, at Gedsted Aa såvel i deres som i deres forældres tid havde været det rigtige skel imellem Rinds og Gislum herreder, og at åen havde haft sit udløb og sin strømgang, der hvor den stadig løber.
Note:
Adlet i 1492
Selve adelsbrevet, der endnu eksisterer som kopi, kalder ham Poul Børialsen i Romlund, en sammenskrivning af stednavnene Lund og Roum, idet Lund ligger i Roum sogn.
Selve adelsbrevet har følgende ordlyd:

"Vi Hanns med Gudtz naade Danmarchis, Norgis, Vendis och gottes Konin, udvald til Suerig, Hertog i Holstenn, Stormarn och Dytnerchen, greffue udi Oldenborg och Delmenhorst gjøre alle vitterligt, at for troskab, tro och villig thieneste som thenne breuffuiser Pouffel Byrialsen i Romlund och ganns rette echte Børnn och afkomme o. s. z. Vore arffuinge och rette effterkommende Konuger i Danmarch till evigthidt gjøre, ville och skulle haffue vi aff vor serdeling ynnist och naade undte och med thette och afkomne frihett och frelse till Euigthidt som andre riddre och svenne gauffeu i vort rige Danmarch med skjold och hjelmb, hjelmtechen paa hjelmen en rød rosennkrandtz, eftersom her udi malet stander, dog underrtagitt vor och cronens ret och rettighett paa kjæbstedsgodtz och friet bonndegodtz, thi forbuide vi alle enhue de hellst ere ellervere kunnde och serdeles voer fogder och emdidtzmennd, forna Pouffel Byrialsen och hanns danne echte Børnn och afkomme herimod at hindre eller hindre lade deels, møde, plaze, umage eller i nogen maade at forurette under vor konugelige heffer och vrede. Datum castro nostro, Hoffuinsi feria tertia proxima post doninican vacem jocanditstis.
Vnno Domini 1492. nostro sub signetis melttes."
Under vort Segl og til Vidnesbyrd. Hr. Erik Ottosen Væbner

Poul Byrialsen blev nemlig på forbøn af Erik Ottesen (Rosenkrants) adlet 3. juni 1492 med følgende adelsbrev der i kopi i 1650 tilhørte Ove Blik, som stammede fra Poul Byrialsen.
Kopi af det frihedsbrev (adelsdiplom) som kong Hans haver givet Poul Byrialsen i Roumlund - hvilket ligger udi Rinds herred udi Roum sogn og nu kaldes Lund:

Vi Hans med Guds nåde Danmarks, Norges, Venders og Goters konge, udvalgt til Sverige, hertug i Slesvig og hertug i Holsten, Stormarn og Ditmarsken, greve udi Oldenborg og Delmenhorst, gør alle vitterligt, at for troskab, tro og villig tjeneste, som denne brevviser Poul Byrialsen i Roumlund og hans rette ægte børn og afkom o.s.v. vore arvinger og rette efterkommende konger i Danmark til evig tid gøre ville og skulle have vi af vor synderlige yndest og nåde undt og givet og med dette vort brev unde og give for Poul Byrialsen og hans sande, rette ægte børn og afkom frihed og frelse til evig tid, som andre riddere og svende have i vort rige Danmark, med skjold og hjelm, som er et jomfruhoved udi et hvidt feldt og en grøn hat på, og til et hjelmtegn på hjelmen en rød rosenkrands, eftersom her udi malet stander (står), dog undtaget vor og kronens ret og rettigheder på købstadsgods og frit bondegods, thi forbyde vi alle enhver de helst (eller) er eller være kunne og særdeles vore fogeder og embedsmænd, for Poul Byrialsen og hans sande, rette ægtebørn og afkom her imod at hindre eller lade, dele møde, pladse (?), umage eller i nogen måde at forurette under vor kongelige hævn og vrede.
Datum castro nostro Haffniensis (= vort slot København) feria tertia proximc post dominicam vocem jucunditatis anno domini 1492. Nostro sub signetis.
Ad testimonium domini Erici Ottonis millitis ( på forbøn af hr. Erik Ottesen (Rosenkrantz), ridder).

Trinitatis søndag 1504 holdt Poul Byrialsen et foreløbigt skifte med døtrene Bodil og Kirstens mænd Nis Jensen i Vesterbølle og Jes Nielsen i Giver, som begge skødede konernes arveparter i Roumlund, Lund mølle, Navndrup mark og mølle og Busis jord i Hersom og Roum til Poul Byrialsen (115). [Rigens forfølg. 1609-15, 185ff]
Man ved at Poul Byrialsen i 1523 have haft en gård i leje af Mariager kloster i sin og hustrus levetid - og i 1525 skal han have fået brev på gården Øslebø i Norge (117). [D.A.A. 1890, 152]
At Poul Byrialsen en tid i 1520'erne boede nær Mariager passer med, at han i adelens taxt 1523/24 nævnes under Århus stift, mens sønnen Anders Poulsen i Lund nævnes under Viborg amt
Han nævnes også som boende i Mariager i 1532, da han overdrog Navndrup mølle i Bjerregrav sogn til sin hustru Maren Andersdatter, imod at hun overlod han en gård i Kondrup i Støvring herred, beboet af Morten Sørensen