11 x tip på Ottos fars side

Jep Christensen
*født ca. 1430 i Trabjerg

† død
∞ gift med Maren «Jepskone

søn af Christen Jepsen og ? ? Poulsdatter Quie
stilling: gårdmand i Trabjerg han arvede Trabjerg efter hans forældre, herredfoged efter 1489

Maren Jepskone også kaldet Marine
*født ?

† død d. ?
∞ gift med Jep Christensen
datter af ??

Børn:
Anders Jepsen:
*Født: Ca 1462 i Trabjerg
†Død: 1557 i Trabjerg
Beskæftigelse: Herredsfoged i Trabjerg
∞ gift med Margrethe Christensdatter (i vores slægt)
deres børn:
Kirstine Andersdatter
* født ca 1515
† død før 1589 i Løgager
∞ gift med Christen N. (Borger i Holstebro)
∞ gift 2 gang med Gjøde Eriksen *(han født omkring 1500 † død før 1578 (selvejer i Bjerre)
∞ gift 3 gang f. ? før 1578 med Jacob Bertelsen (selvejer i Løgager)

Niels Andersen
* født d. ? omkring 1516
† død 5/4 1554 i Trabjerg , Borbjerg sogn, Ringkøbing amt
∞ gift d. 22/6 1550 i Trabjerg med Kirstine Andersdatter
Anne Andersdatter
* født ca 1518
† død efter 15/2 1557
∞ gift med Søren Lassen (Borger i Holstebro) han søn af Las Wilsen Borgmester i Lemvig)

Edel Andersdatter ( i vores slægt)
*født omkring 1520 i Trabjerg, Borbjerg sogn, Hjerm Herred, Ringkøbing amt
† død efter 1559 i Gimsinggård, Gimsing sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt (Børn: se under Edel 9 xtip)
∞ gift med Jens Pedersen i Moustgård ( i vores slægt)
∞ gift 2 gang med Anders Christensen i Gimsinggård

?? Jepsdatter
*født omkring 1480 i Trabjerg, Borbjerg sogn, Hjerm herred, Ringkøbing amt
† død efter 1510 i Borbjerg, Hjerm herred, Ringkøbing amt
∞ gift omkring 1500 med Ib Hvid
han var *født omkring 1475, † død efter 1510 i Borbjerg, Hjerm herred, Ringkøbing amt.
deres barn:

Mads Ibsen Hvid
*født omkring 1500
† ca 1575 i Holstebro, Hjerm herred, Ringkøbing amt
∞ gift med Lene Olufdatter Gyldenstjerne til Estvadgård
han var sognepræst i Holstebro
Note: "Mester Mads Hvid Sognepræst i Holstebro fik brev d 1/12 1542 at han som Jep Christensen arving måtte beholde sin Moders og medarvingers bondegodt i Hardsyssel

Note:

Fra Birgit-hagen.dk:
Det vides ikke, hvornår Jep Christensen har overtaget Trabjerg efter faderen, Christen Jepsen eller Ibsen.
Første gang, vi træffer ham, er i Sale Kirke d. 26. april 1492, hvor han var med til at afsige dom i anledning af en
strid om noget gods i Malt og Gørding Herreder.

Jep Christensen er født ca. 1430.
Han nævnes første gang d. 12. marts 1489, da han var foged i Ginding Herred, og d. 26. april 1492 nævnes han som dommer sammen med biskop Niels i Viborg. Væbnerne Peder Nielsen i Tim, Albert Skeel i Hegnet, Oluf Pedersen i Spøttrup, Erik Juel i Svenstrup Hougaard, Ejler Tun i Galtrup, Christiern Hvas i Kaas, Jesn Kaas i Volstrup, Peder Brokkenhus i Lerbæk og bønderne Nis Sale i Nittrup og Svenning Tygesen i Trandum.
Videre nævnes Jep i et brev, dateret d. 13. april 1493, hvori det hedder, at Jep Christiernszen og Christiern Persszen, som kaldes Christiern Aal, forpligtes i Viborg i Niels Scriffueres stue om det gods, hæderlig og velbaaren kvinde, fru Magret Christiernsdotter havde forskrevne Christiern Persszen og hans fader, og som Jep Christiernszen havde delt i saa maade, at fru Margret skulle beholde samme gods i sin tid efter det brev hun havde af Per Aal og Christiern Aal, men give dem hvert aar 8tdr. korn og Jep Christiernszen 4 td.
Bag på dokumentet står:
Fru Margret Qwies brev, som Per Aal og Jep Christiernszen i Trabjerg havde undt hende paa det gods i Bølling 1493.
I et brev dateret d. 6. maj samme år: Kjende Per Jensszen Aal og Christiern Christiernszen 2 td. byg aarligt af den broderdel, som brevudstederne arvede efter Jes Qwie i gods Bølling Herred, i hvilket gods Jep Jes Qwie udsatte, og hvori deres fader have ret arvedel, herfor gives nu vederlag i en gård i Staffningh.

Omkring 1494 døde adelsmanden Biels Eriksen(Gyldenstjerne), og straks efter hans død opstod det rygte, at han signet skulle være "gravet igen", hvormed formodentlig mentes, at hans signet var blevet eftergjort, eller at det var blevet gravet op af jorden. 'Herover blev Niels Eriksen (Gyldenstjerne)s datter meget foruroliget, og hun lod derfor sin foged optage vidne herom på Ginding Herredsting d. 8. maj 1494. Her fordredes alle breve fremlagt, som var beseglet med hendes fars signet med tilsagn om at ville stå bag ved dem, dersom seglet var retteligt anbragt. Der meldte sig imidlertid ingen andre breve end Jep Christensen Hvid i Trabjerg, der havde eet, og på dette fandtes seglet at være rettelig anbragt.

Derefter nævnes Jep i et vidne, dateret på Viborg Landsting d. 2. juli 1496, og i et brev 1515 omtales han sammen med broderen Christen Christensen i Skave. I dette brev bekræftede kongen brødrenes ejendomsret til Trabjerg, Holger i Borbjerg og en gård i Stendis i Ryde Sogn.
Jep nævnes sidste gang 1517, da han sammen med broderen i Skave lod læse deres lovhævd på Trabjerggaard, Gaardsted og Boelssted med tilliggende marker. Under Grevens Fejde blev Jep Christensen (Hvid) s gods forbrudt, men ifølge kongeligt brev af 1. december 1542 fik arvingerne lov til at beholde deres bondegods lige så frit og for samme landgilde som før fejden.