10 x tip på Ottos farfars side Las Nielsens forældre:
Niels Lassen også kaldet Niels Lassen Bindesbøl
*født omkring 11 maj 1515 i Nørre Bork sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt
† død d. 18 oktober 1600 – Halshugget, i Sønder Bork, Nørre Horne herred, Ringkøbing amt, begravet i Ådum 
∞ gift med i 1540 med Maren Nielskone (Maren Bindesbøl Nielskone)
Søn af Las Michelsen og Dorthea Bertelsdatter
Stilling: Herredsfoged i Nørre Horne og Gårdejer i Obling, afsat som herredsfoged d. 22. maj 1600
Niels var bror til: Bertel Lassen, Jørgen Lassen, Ane Lasdatter og Knud Lassen

Maren Nielskone også kaldet Maren Bindesbøl Nielskone
*født omkring 1517 i Ådum, Nørre Horne herred, Ringkøbing amt
† død efter 1607, begravet ved Ådum kirke
∞ gift med Niels Lassen
datter af Bertel (?)

Man kender ikke hendes baggrund men hun blev kaldt Maren Nielskone
der står i andre slægtsforskere at hun er datter af Niels Clausen Strangesen Bild og Karine Pedersdatter Høeg Banner
men det kan ikke passe med årstal så skulle Niels Clausen være 11 år da Maren blev født !!!!

Børn:

Las Nielsen(i vores slægt)
*født ca 1545 i Obling, Sdr. Bork, sogn, Nørre Horne Herred, Ringkøbing amt
† død i marts 1625 i Bindesbøl, Ådum sogn, Nørre Horne herred, Ringkøbing amt, begravet i Ådum kirke
∞ gift med Mette Vistisdatter (ved ikke om Mette er rigtig men hun er datter af Visti Pedersen)
Stilling: Gårdejer og herredsfoged i Nørre Horne herred

Jørgen Nielsen
*født ca 1548,
† død d. ?,
∞ gift med ?

Christen Nielsen Obling
*født ca 1550,i Obling, Sønder Bork, Ringkøbing amt
† død d. 16-1 1622
Christen var Gårdejer i Obling
∞ han var gift med Birgitte Clausdatter Borch (hun var datter af Præst Claus Mortensen og Præstekone Cathrine Olufdatter)
Birgitte var søster til:
Maren Clausdatter Borch; Oluf Clausen Borch; Sognepræst Alexander Clausen Borch; Niels Clausen Borch;
Jørgen Clausen Borch; Else Clausdatter Borch og Envold Clausen Borch
om dem kan man læse om hos andre slægtsforskere. Se note

Niels Nielsen Obling
*født ca 1555,
† død 1634
sandemand og fuldmægtig for lensmanden på Lundenæs
∞ gift med Maren Clausdatter Borch (søster til Birgitte) (også datter af Præst Claus Mortensen og Præstekone Cathrine Olufdatter)

 

Ved skiftet efter faderen fik Niels Lassen tillagt bondeskylden i svogeren Niels Sørensens gård i Sønder Bork.
Desuden overtog han en af faderens gårde i Obling, Sønder Bork Sogn og besad denne som selvejer indtil sin død. Samtidig bestred han i en lang årrække hvervet som herredsfoged i Nørre Horne herred.

Omkring 1580 førte Niels Lassen en langvarig proces med naboen Jep Andersen om en markvej og en strimmel agerland, der gik syd om Jep Andersens Kaalgaard hen til et mark led, og i århundrede derefter blev ejendomsret-ten til ovennævnte et stridens æble mellem Niels Lassens efterkommere og deres naboer.

I 1600 blev Niels Lassen halshugget han havde begået manddrab
Han blev trods halshugningen begravet i Ådum kirke, familien var dengang så velhavende at den kunne betale 100 rigsdaler, så han ikke skulle begraves ved foden af galgebakken
Den 16. September blev sagen oversendt til Landstinget.
Den 16. Oktober blev dommen afsagt: Hjul og Stejle på Nørreherreds tingsted.
Den 18. oktober blev han halshugget ved Tinghøjen i Bork og derefter straks lagt i en kiste(!) og begravet i Ting-højen.
Familien havde betalt 100 rdl. for tilladelsen til at lægge ham i kiste (og dermed vel i princippet give ham en kristen begravelse).
Nogle kilder oplyser dog at man tværtimod havde betalt de 100 rdl. for at han netop ikke skulle begraves i Ting-højen men i Ådum.
Så mod forventning ligger Niels Lassen og hans hustru, som man i øvrigt ikke ved noget om begravet i Aadum Kirke.
Årsagen hertil er formodentlig, at den ældste af sønnerne var bosat i dette sogn, og han har så måske haft forældrene boende hos sig i deres sidste leveår. Gravlæggelsen inde i kirken kostede 100 Rdlr., et temmelig stort beløb dengang

Note:
Lundenæs Lens regnskab 1597: Niels Lassen i Obling 2 ørte byg, 1 skovsvin, 4 alb. toftepenge, 4 heste gæsteri. Nok Niels Lassen af en eng på Arnager 6 mk. smør. Endnu Niels Lassen af 3 stk. enge udi Arnager, som Bertel Lassen tilforn brugte 18 mk. smør. Forne Niels Lassen er herredsfoged og haver derfor sin landgilde kvit. Las Nielsen i Obling 2 ørte og 4 skp. byg, 1 skovvogn, 1 skovsvin, 4 alb. toftpenge, 4 heste gæsteri, endnu særskyld 4 mk. krigs. Halvparten af denne gårds landgilde har forne Niels Lassen og kvit for han er herredsfoged.

                     Biskop Peder Hegelund

Peder Jensen Hegelunds

Biskop Peder Hegelunds almanakoptegnelser fra anno 1600:
Maj 1600 22. Nielss Lassøn bleff affsat. August 1600 16. Landssting. Niels Lassønss sag skal handlis tillandssting. 19. Afferdiget ieg Her lenss Giemssing oc Peder Varder til Bordbierg til Niels Lassøn. 23. Sandmend bleff reisd paa Niels Lassøn. September 1600 13. Sandmend offuersor Nielss Lassøn tillandssting. Oktober 1600 16. Nielss Lassøn Foget bleff dømt paa Nørherritz ting til steile oc hiul. 18. Nielss Lassøn bleff halsshuggen ved Nørherritz ting, dog lagd i en kiste, iordet ved Ting Høy.

 

Note:
Omtale af Birgittes og Maren Clausdatters 2 søskende som også kan ses hos andre slægtsforskere

Oluf Clausen Borch
Han var Præst i Sønder og Nørre Bork
Han rejste til København i 1611 men blev efter præsten Iver Holms død i Nørre Borch hentet hjem til sognekald i 1612 af biskop Peder Hegelund.
Oluf navn står på tavlen på præster i Nr Bork fra 1613 til 1647.
de får 4 sønner og 4 døtre.
De mest kendte er præsterne Claus Olsen Borch i Fjaltring og Niels Olsen Borch i Ringgive

samt den velkendte Professor Ole Borch. (se foto og note)
Ole var født 7. april 1626 i Nørre Bork i Ribe Stift, hvor hans fader, Oluf Clausen, var præst; moderen hed Margrethe Lauridsdatter.
Oluf Clausen skal have været en brav mand; men da han havde pådraget sig herremanden Laurids Powisch's had,
gav dette anledning til, at han 1647 mistede sit embede og måtte henleve resten af sit liv under fattige kår hos en broder, der var degn i Roskilde.

Sognepræst Alexander Clausen Borch
Alexander Borch var født i 1596 i Sønder Bork i Ribe stift, hvor faderen Claus Mortensen Borch var sognepræst.
I 1615 blev han student og kort efter kapellan ( Hjælpepræst) hos hr. Mogens Pedersen til Sveig i det dengang norske landskab Jemtland. Den 12/5-1623 aflagde han embedseden som sognepræst til Elverum , Hedmark i Norge og virkede her til sin død i sept. 1661 med megen kraft og dygtighed.
Ved visitatsen 30/1-1635 forefandt bispkopen en ypperlig undervist ungdom.
Den 4/7 samme år fik han brev på det første ledige vikar i Oslo kapitel og 30/8-1648 fik han 100 rdl. i åligt tillæg i erstatning for tabet af annexerne Idre og Særna, som i 1645 var gået over til Sverige, og desuden halv skat. Annexerns frafald tog stærkt på den rettænkende præst og han kunde ikke tro på dets varighed, så han af sit fromme og sagtmodige sind længe vedblev at bede fra prækestolen for sine tidligere sognebørn; menigheden holdt inderlig af ham og i erindringen om ham tilgav den siden sønnen, sorenskriver (den offentlige embedsmand)
Liv Borch, mange af hans streger.

          Foto af Ole Borch:

Ole Borch

Note om Ole Borch, Oluf Borch,

Dansk polyhistor, filolog, kemiker, læge og botaniker.
Han deltog tappert i forsvaret af København 1658-59.
Ole Borch blev i 1660 professor i filologi og ekstraordinær professor i botanik og kemi.
I årene 1660-66 foretog han en studierejse til Holland, England, Frankrig, hvor han i Angers blev dr.med., samt til Italien, hvor han studerede filologi. Tilbage i København genindtrådte han i sine professorater og blev i 1667 udnævnt til hoflæge.

I 1678 iagttog han, at svovl og trækul opvarmet med salpeter i en lukket retort kan brænde, hvorimod salpeter ikke selv er brændbart. Heraf drog han den slutning, at salpeter måtte indeholde "små partikler, der puster brand i det brændbare". Så nær var Ole Borch ved at opdage oxygen og den rette forklaring på forbrændingsprocessen. Først et århundrede senere (1774) opdagede J. Priestley grundstoffet ilt.
Ole Borch forblev ugift og testamenterede sin betydelige formue til oprettelsen af Borchs Kollegium i København.

                                                                 Kort over Obling og Sdr. Bork

Bork og Obling kort
                            Kort over Ådum og Bindesbøl

Ådum og Bindesbøl