meget uvist om han er i vores aner det er kun gætterier

Niels Madsen
*født 1560-1600 ??
†Død efter 1649, Guldager, Guldager sogn, Skast herred i Ribe amt.
∞gift med Maren Nielskone
Søn af Mads...................

Maren Nielskone
*født mellem 1560-1600 ????
† død omkring 1648 i Guldager, Guldager sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift med Niels Madsen
Datter af ?????

Børn:
Niels Nielsen
*Født i Guldager, Guldager sogn, Skast herred i Ribe amt.
†Død i 1674, Lifstrup, Vester Nebel, Skast, Ribe Amt
∞ gift i 1653 eller 1663 med Karen Jensdatter
stilling: Fuldmægtig for Sofie Staverkov i 1667 og Fæstebonde i Lifstrup under Borgmester Jesper Hansen i Ribe 1668 samt havde han tjent Christense Kran i 18 år
Deres børn:
Kirsten Nielsdatter
*født omkring 1659, Lifstrup, Vester Nebel, Skast, Ribe Amt
†død måske i 1713 i Rousthøje,
∞gift d. 8-6 1676 med Jacob Madsen i Grimstrup kirke, Grimstrup sogn, Skast herred i Ribe amt
Jens Nielsen
*født omkring 1662, Lifstrup, Vester Nebel, Skast, Ribe Amt
†Død i december 1726, Lifstrup, Vester Nebel, Skast, Ribe Amt, begravet d. 8-12-1726 (64 år)
∞gift med Karen Madsdatter
stilling: Gårdfæster matr. 3a. Lifstrup, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt
Han optrådte flere gange som sættefoged for herredsfogeden.
Anne Nielsdatter
*født omkring 1664, Lifstrup, Vester Nebel, Skast, Ribe Amt,
†død d. ?
Maren Nielsdatter
*født omkring 1667, Lifstrup, Vester Nebel, Skast, Ribe Amt,
†død d. ?  

Note om Niels Nielsen fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Niels Nielsens søskende fremgår af afkald i tb 1648 f 16b.
I tb 1663 f 46b er der uddrag af hans fæstebrev, dateret Spøttrup 14/4 1653. Ifølge dette fæstebrev havde han gården i Lifstrup kvit og frit - uden landgilde sin livstid. Han var nemlig fuldmægtig for Sofie Staverkov.
I 1667 (tb f. 72) erklærede han, at han havde tjent Christense Krag 18 år og derefter boet i sognet 13 år.
Fuldmægtig for Ølufgård, senere Visselbjerg. At han blev fuldmægtig til Visselbjerg, har formentlig forklaringen, at Visselbjerg slægten var besvogret med Didrik Blom, som på et tidpunkt ejede Niels Nielsens gård.
Fæstebonde under borgmester Jesper Hansen i Ribe 1668 og var også dennes fuldmægtige.

Skifte i tb 1676 f 121. Boets nettooverskud blev sat til 889 sl. dlr..
Ægteskabsnotater:
Uddraget af fæstebrevet fra 1653 (tb 1663 f 46b) siger Niels Nielsens trolovede fæstemø Karen Jensdatter. Der kan dog være tvivl, om der menes hans trolovede fæstemø i 1663 - og i så fald blev de gift 1663 i stedet.  

Laurids Nielsen (Dette er meget uvist om han er i vores aner og det er kun gætterier)
*Født: Før 1620, Guldager, Guldager sogn, Skast herred, Ribe amt.
†Død 1655, Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt
∞gift med Mette Hansdatter
deres børn:
Michel Lauridsen
*født Omkring 1642, Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt
†Død Omkring 1666, Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred i Ribe amt (24 år)
Niels Lauridsen / det er meget uvist om han er i Vores aner og det er kun gætterier !!!!!
*født omkring 1643
†død 1729
∞gift 1. gang med ????? ( måske i vores aner ?????)
∞gift 2. gang med Maren Hansdatter
(se mere under dem)
Hans Lauridsen
*født omkring 1645, Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt
†død d. ?
Mads Lauridsen
*født omkring 1647, Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt
†død d. ?
Anders Lauridsen
* Født omkring 1650, Skærbæk, Vester Nebel sogn, Skast herred, Ribe amt
† død d. ?

 

Note om Niels Madsen fra http://www.vnsa.dk/jrgensenweb
Ifølge "Tinget,magten og æren" var det Niels Madsen i Guldager, men det virker ikke helt rigtig, da han levede endnu i 1660'erne, og det var Mads Nielsen, som fik afkald efter Maren Nielskone (normalt ville der også være bodeling efter faderen ved børns overtagelse af en gård, hvis faderen stadig var levende).

Hans far hed faktisk Niels Madsen iflg SH TB 1649 f 70b

                                        Mere om sønnen Niels Nielsen fra Historist Atlas:
matr 3 a Liftrup

                                     Matr. 3a i Lifstrup - personerne er ikke identiske med vores aner
Gl. Lifstrupvej 41. Matr 3a Lifstrup, Vester Nebel Sogn i Esbjerg Kommune. Denne gård udgjorde sammen med Avlinggård en af Lifstrups gamle helgårde. I 1664 var gården vurderet til 7 tdr. hartkorn, i 1688 omvurderet til 6 tdr 1 skp 2 fdk 2 alb hartkorn.
fra Historisk Altas:

På et tidspunkt blev helgården delt i de to halvgårde, hver med 3 tdr 3 fdk 1 alb hartkorn. I 1844 var gården vurderet til 2 tdr 1 skp 2 fdk 2 alb hartkorn. Oprindeligt lå gårdens bygninger knap 100 m længere mod nord.
Af gårdens oprindelige hartkorn var noget eng ved Hyllerslev i Janderup sogn. Denne eng havde tilhørt gården siden omkring 1600 og blev først frasolgt omkring 1780.

Helgården tilhørte før 1635 Christoffer Ulfeldt. 1635 blev den solgt til Ølufgård, hvorfra gården vistnok i 1662 overgik til oberst Didrik Blom. Han skødede vistnok 1668 gården videre til borgmester Jesper Hansen i Ribe. Han tilbagesolgte dog gården til Didrik Blom, som stod som ejer i 1681 og 1688. Didrik Blom var da ejer af Refstrup, som han havde overtaget efter en datter af Sofie Staverskov, Ølufgård. Senere tilhørte de to halvgårde magister Maturin Castensen i Jerne, som havde meget gods (bl. a. Hennegård) i omegnen. Efter hans død blev bl. a. nærværende gård solgt på en auktion i 1751 til arvingerne efter amtmand Teilmann til Enderupholm, Skrumsager, Nørholm og Lunderup. Gården blev frikøbt i 1772, da A. C. Teilmann til Nørholm solgte gården til gårdfæsteren.

Fra senest første halvdel af 1600 tallet var gården fæstet af Søren Jensen, hvis kone hed Elle. Han døde 1644. Måske var han født i Lifstrup, idet han i en vidnesag erklærede, at han kunne huske tilbage til 1590 i Lifstrup.

Efter hans død var gården i perioden ca. 1647 - 1655 fæstet af Hans Lauridsen, der stammede fra Forum. Han flyttede 1655 vistnok til matr. 3a i Astrup. Fra 1655 var gårdfæsteren Niels Nielsen, hvis kone hed Karen Jensdatter. Niels Nielsen døde 1674, hvorefter fæstet blev overtaget af Jens Sørensen, som nok giftede sig med enken.

I begyndelsen af 1700 tallet tilhørte fæstet Jens Nielsen. Han kunne være søn af Niels Nielsen. Jens Nielsen døde 1726. Vistnok fra senest 1730 blev fæstet overtaget af Hans Nielsen. Han blev nævnte år gift med Johanne Hansdatter fra Gunderup i Årre Sogn. P.g.a. lakuner i V. Nebel kirkebog er det uklart, hvad der sker de følgende år; men tilsyneladende døde Hans Nielsen. Enken blev herefter vistnok gift med Knud Jepsen fra Gjesing omkring 1739. Det er dog usikkert, om det forholder sig sådan – under alle omstændigheder fæstede Knud Jepsen gården fra ca. 1739.

Fra 1757 blev fæstet overtaget af Hans Christensen, kaldet Hans Lassen - for at skelne ham fra en anden Hans Christensen i Lifstrup. Hans Christensen stammede fra Andrup i Skads sogn og fik Lassen tilnavnet efter sin morfar Hans Lassen i Andrup. Han var blevet gift i Darum 1752 med sin første kone Ane Frandsdatter og havde boet der til 1757, hvorefter han flyttede til Lifstrup. Samme år døde hans første kone. Senere på året blev han gift med Inne Hansdatter, en datter af Hans Jensen, Øluf Mølle. De frikøbte gården 1772.

Sønnen Christen Hansen Larsen overtog gården 1788. Han blev gift 1791 med Anne Marie Stephansdatter fra Lindknud Sogn. Hun døde 1813, hvorefter Christen Hansen blev gift 2. gang samme år med Anne Jensdatter fra Tastrup i Torstrup Sogn.
Sønnen af første ægteskab Hans Christian Christensen overtog gården 1828. Han var vistnok året før blevet gift med Maren Olesdatter fra Astrup i Bryndum sogn. De udstykkede 1859 en stor del af gårdens hedelod til en ny ejendom for en datter og svigersøn.
En anden søn, Jens Hansen, overtog gården året efter og blev 1861 gift med Abelone Madsdatter fra Brøndsagergård i Forum, Bryndum sogn. Han døde allerede 1888, hvorefter den ældste søn Hans Kristian Hansen blev gårdbestyrer.

En anden søn Mads Thomsen Hansen overtog gården i 1896. Han blev gift med Ane Marie Kirstine Olesen fra Rousthøje i Grimstrup sogn i 1899. De udstykkede det resterende af gårdens nordlige hedelod til tre statshusmandsbrug 1935 – 1944 for 2 døtre og en søn. Mads Hansen døde 1941.
Datteren Mary Hansen (Maja) blev 1944 gift med Marinus Poulsen, født i Næsbjerg, og de overtog da gården. De drev gården til 1985 og frasolgte da jorden og flyttede til Varde. Bygningerne blev dette år overtaget af nuværende ejere Kirsten og Kent Hug.

2009 Yderligere oplysninger:
Vester Nebel sognearkiv www.vnsa.dk 
"Vester Nebel sogn 1664 - 1990" Henning Jørgensen 1991

300 m nord for gården lå tidligere en fælles lergrav for alle Lifstrups gårde. Leret blev anvendt til fremstilling af teglsten til lokal brug.

Det er også muligt, at leret blev anvendt til fremstillingen af jydepotter - dog vides ikke, om leret hertil blev gravet lokalt ved de enkelte gårde. På samtlige gamle gårde i Lifstrup er der blevet fremstillet jydepotter i 1700 og 1800 tallet. Fremstillingen af jydepotter var et meget vigtigt bierhverv i Lifstrup. Jydepotterne blev solgt på markedet i Varde til eksport.
                                                                                         Jydepotte

jydepotte